Danh sách ban chấp hành của hội Trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam

Điều lệ của Hội trắc địa bản đồ viễn thám Việt Nam

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những công dân Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển công tác trắc địa, bản đồ, viễn thám, địa tin học và địa chính ở Việt Nam.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết những người làm công tác trắc địa, bản đồ, viễn thám, địa tin học, địa chính nhằm hợp tác giúp đỡ nhau trong nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, công nghệ và sản xuất; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến kiến thức và thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài nước phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Tập hợp trí tuệ của trí thức ngành Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám, tham gia góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về định hướng chiến lược phát triển nghành và tư vấn phản biện cho những chương trình, dự án lớn của đất nước khi được yêu cầu.