Ở Việt Nam, vấn đề truyền độ cao quốc gia ra đảo nhằm thống nhất hệ độ cao giữa đất liền và hải đảo được các nhà khoa học quan tâm. Đã có các có những công trình nghiên cứu sử dụng kết quả đo GPS kết hợp với mô hình trọng trường toàn cầu để truyền độ cao quốc gia ra một số hải đảo ven bờ có thể đạt độ chính xác tương đương thủy chuẩn hạng IV. TS Phạm Thị Hoa đã nghiên cứu thành công đề tài nghiên cứu truyền độ cao quốc gia ra đảo với độ chính xác tương đương thủy chuẩn hạng III Trên cơ sở phương pháp luận hiện đại, sử dụng các nguồn số liệu sẵn có của Việt nam và thành quả đo đạc của thế giới, đề tài đã tiến hành thử nghiệm tại hai cụm đảo Cát Bà và Lý Sơn.