Trong những năm gần đây, một số kết quả nghiên cứu ngày càng chứng minh tính hiệu quả của kỹ thuật địa tin học trong lĩnh vực môi trường. TS Vũ Thị Hằng, cán bộ Vụ KHCN Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công trình “Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học tích hợp tư liệu địa tin học đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) phục vụ quy hoạch khai thác khoáng sản”. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã khẳng định ý nghĩa và vai trò của địa tin học trong đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK).Kết quả nghiên cứu đã xác lập cơ sở khoa học tích hợp dữ liệu GIS và phương pháp quá trình phân tích thứ bậc AHP (Analitic Hierichy Process) phục vụ lựa chọn phương án ưu tiên các dự án thành phần trong ĐMC và đã thực nghiệm thành công cho CQK nói chung và cho quy hoạch  khai thác khoáng sản nói riêng. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong ĐMC quy hoạch điều chỉnh khai thác khoáng sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.