Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt Nam được thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1989 theo Quyết định số 369TC của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam). 

Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt Nam là thành viên chính thức của:

• Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

• Liên đoàn quốc tế của những người đo đạc - FIG(International Federation of Surveyors).

• ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

• Hiệp hội Địa chính và Địa tin học Đông Nam Á - ASEAN FLAG (Federation of Land Administration and Geomatic)

Tôn chỉ và mục đích của Hội:

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực trắc địa, bản đồ, viễn thám, địa tin học, địa chính tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiệm vụ chính của Hội:

Truyền bá kiến thức kinh nghiệm nghề nghiệp, nâng cao trình độ của hội viên, làm cho nhân dân hiểu biết vai trò, tác dụng và sự đóng góp của ngành Đo đạc và Bản đồ cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và an toàn xã hội.

Hoạt động chính của Hội: 

-  Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về học thuật trong nước và quốc tế.

-  Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ, tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu về trắc địa, bản đồ, viễn thám và địa tin học.

-  Tham gia tư vấn, thẩm định và phản biện xã hội đối với các chương trình và đề án quốc gia có liên quan đến về trắc địa, bản đồ, viễn thám và địa tin học.

-  Tham gia các hoạt động quốc tế và khu vực về Trắc địa Bản đồ và Địa tin học.  

Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt Nam có các loại hội viên: hội viên cá nhân, hội viên tổ chức; hội viên liên kết và hội danh dự.   

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Ban chấp hành, Ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu, Ban thường vụ do Ban chấp hành Hội bầu gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên.

Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt Nam có Văn phòng, 04 Ban chuyên môn, Trang thông tin điện tử và 04 tổ chức khoa học-công nghệ. Từ khi thành lập, hoạt động của Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt Nam tập trung vào công tác phối hợp phát triển nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng, v.v…; tổ chức hội nghị, hội thảo về học thuật trong nước và quốc tế; tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ; tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu về trắc địa, bản đồ, viễn thám và địa tin học; tham gia tư vấn, thẩm định và phản biện xã hội đối với các chương trình và đề án quốc gia có liên quan đến trắc địa, bản đồ, viễn thám và địa tin học; tham gia các hoạt động quốc tế và khu vực về trắc địa, bản đồ, viễn thám và địa tin học.